Vilkår for medlemskap

AKP tilbyr tjenestepensjonsordning for ansatte i Arendal kommune, folkevalgte og ansatte i andre medlemsbedrifter. Arbeidsgivere tilknyttet AKP finner du her.

Medlemskapet er kollektivt og obligatorisk. Det betyr at du både har rett og plikt til å bli medlem fra den dagen du blir ansatt.

Alle arbeidstakerer innen KS og KAs tariffområder skal innmeldes I pensjonsordningen, uavhengig av stillingsstørrelsen. Det er arbeidsgiver som bærer ansvaret for at ansatte blir korrekt innmeldt i pensjonsordningen.

Som medlem opptjener du pensjonsrettigheter fra første dag. Dette betyr at du i tillegg til å opptjene alderspensjon, vil kunne ha rett til midlertidig eller varig uførepensjon ved inntektsbortfall på grunn av sykdom. Dine etterlatte vil kunne ha rett til etterlattepensjon.

 

Unntak

Den som ved første gangs ansettelse har mindre enn 3 år igjen til stillingens aldergrense, skal ikke meldes inn i pensjonskassen. Dersom du tidligere har vært medlem i en annen offentlig pensjonsordning, slik at du samlet vil få en medlemstid på minst 3 år, skal du likevel meldes inn i pensjonskassen. Du er selv ansvarlig for å gi nødvendige opplysninger til arbeidsgiver.

Lærlinger skal ikke innmeldes I pensjonsordningen.

 

Pensjonspremie

Arbeidsgiver betaler p.t. 10,7 % av din pensjonsgivende inntekt. I tillegg trekkes du 2 % som medlemspremie, se lønnsslipp. Medlemspremien får du skattefradrag for.

Ved permisjon uten lønn er du risikodekket i inntil to år uten å innbetale premie. Du og dine opprettholder da de samme rettighetene ved uførhet og død som før permisjonen, men permisjonstiden medregnes ikke som opptjeningstid til alderspensjon.

Dersom du slutter i stillingen din og blir utmeldt fra pensjonskassen, kan vi tilby fortsettelsesforsikring. Tiltrer du en stilling som er tilknyttet annen offentlig pensjonsordning, vil ikke forsettelsesforsikring være aktuelt. Dersom fortsettelsesforsikring er aktuelt må du ta kontakt med pensjonskassen. Vår aktuar vil i slike tilfeller beregne premien.


Hvordan blir du medlem?
Arbeidsgiver har ansvaret for å melde deg inn i pensjonsordningen. Når du er registrert som medlem, vil du få tilsendt medlemsbrev som en bekreftelse på medlemskapet.


Viser ellers til Hovedtariffavtalen (kap. 2 og vedlegg 5) vedlagt: http://www.ks.no/PageFiles/65518/Hovedtariffavtalen_KS.pdf
Vilkår for medlemskap for folkevalgte, finner du her: Tillegg til Forsikringsvilkårene i AKP folkevalgte