Formål

Arendal kommunale pensjonskasse (AKP) ble opprettet av Arendal kommune i 1916. AKP er i dag en selvstendig juridisk enhet (stiftelse) hvor styret er øverste organ. AKP har egen regnskapsføring og står under tilsyn av Finanstilsynet. Pensjonskassens midler holdes adskilt fra kommunens midler og hefter ikke for dens forpliktelser. AKP er pensjonsleverandør til Arendal kommune og andre medlemsbedrifter.

Pensjonskassens formål er å yte pensjoner til medlemmer og andre pensjonsberettigede i henhold til regelverket. Alle ansatte i Arendal kommune som oppfyller vilkårene for medlemskap med unntak av sykepleiere, leger og lærere, er medlemmer i AKP.

Pensjonsordningene omfatter nær 2800 yrkesaktive medlemmer, nær 1500 pensjonister og i overkant av 3400 fratrådte medlemmer. Det er et myndighetskrav at pensjonskassen skal være fondsoppbygget. Pensjonsfondet finansieres av medlemspremie, arbeidsgiverpremie og avkastning av forvaltningskapitalen som pr i dag er i overkant av 2,8 milliarder kr.

Pengene vi forvalter for fremtidige pensjonsutbetalinger investerer vi blant annet i bankinnskudd, obligasjoner, eiendom og aksjer. I tillegg tilbyr pensjonskassen lån til medlemmene.

Målsettingen er at AKP skal være den beste løsningen for arbeidsgiverne og medlemmene når det gjelder leveranse av pensjonsforsikring. Dette skal oppnås ved god kapitalavkastning, god medlemsservice og en effektiv administrasjon.

Pensjon er et vanskelig fagområde med et omfattende regelverk. AKP’s hjemmeside er en måte å formidle informasjon og gi god medlemsservice.