Pensjon

Som medlem av AKP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense, eller du er blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert partner og barn etter medlem av pensjonskassen kan søke etterlattepensjon.

Pensjonsreform
Ny folketrygd gjelder fra 2011 og det er også noen endringer i offentlig pensjonsordning.
Litt informasjon om endringene finner du her.
Andre nyttige lenker:
www.nav.no
www.minpensjon.no


Alderspensjon
Som medlem i AKP har du rett til alderspensjon fra oss i tillegg til pensjon fra folketrygden. Les mer


Avtalefestet pensjon (AFP)
AFP er en tidligpensjonsordning. Formålet med ordningen er å gi eldre yrkesaktive større valgfrihet med henblikk på fratredelse mellom fylte 62 og 67 år. Du kan ta ut hel eller delvis AFP. Les mer


Uførepensjon
Uførepensjon er aktuelt dersom du på grunn av sykdom eller skade ikke er i stand til å opprettholde hele eller deler av stillingen din etter at retten til sykepenger er opphørt. Vi skiller mellom midlertidig og permanent ytelse, avhengig av ytelsen du får fra folketrygden. Les mer


Etterlattepensjon
Ved dødsfall vil dine etterlatte kunne ha rett til ektefellepensjon eller barnepensjon. Størrelsen på pensjonen varierer, og avhenger blant annet av når avdøde ble innmeldt i pensjonsordningen. Les mer