Alderspensjon

Du kan søke alderspensjon når du har oppnådd stillingens aldersgrense, eller inntil tre år før aldersgrensen dersom summen av alder og tjenestetid er minst 85 år, eller du har fylt 67 år.


Når kan du gå av?
Aldersgrensen er knyttet til stillingen du har og gir deg rett og plikt til å gå av med alderspensjon. Den ordinære aldersgrensen i offentlig sektor er 70 år, men enkelte stillinger har særaldersgrenser. Arbeidstakere i stillinger med særaldersgrense som er lavere enn 67 år, og som ikke har opptjent fulle pensjonsrettigheter, kan likevel fortsette i stilling til 67 år.


Folketrygdens alderspensjon
Folketrygdens alderspensjon har fleksibelt uttak fra fylte 62 år (pensjonsreformen). Det er størrelsen på opptjeningen din som avgjør om du kan velge å ta folketrygden ut før du er 67 år. Fra fylte 67 år har alle rett til å ta ut folketrygdens alderspensjon, og alle har følgelig rett til å fratre med pensjon også fra vår pensjonsordning ved fylte 67 år, selv om aldersgrensen som er knyttet til stillingen er høyere.


85-års regelen
Du kan fratre stillingen inntil 3 år før stillingens aldersgrense hvis summen av alder og tjenestetid er minimum 85 år.


Pensjonens størrelse
Pensjonens størrelse bygger på antall medlemsår (tjenestetid), lønn og stillingsstørrelse. Full alderspensjon fra pensjonskassen er 66% av lønn ved full opptjeningstid (30 år). Har stillingsstørrelsen variert, vil pensjonsgrunnlaget (lønn) omregnes etter gjennomsnittlig deltid. Alle tidsrom du har vært medlem legges sammen og den samlede medlemstiden rundes av til nærmeste hele år. Det vil si at mindre enn seks måneder rundes nedover mens seks måneder eller mer rundes oppover. En måneds medlemskap fra eller til kan derfor ha betydning for pensjonens størrelse dersom du ikke har full opptjeningstid. Dersom du går av etter 85 års-regelen vil du også få utbetalt 66 % av pensjonsgrunnlaget, forutsatt 30 år opptjeningstid. Alderspensjonen løper fra den første dagen du ikke lenger får lønn, og er en livsvarig ytelse.


Fra fylte 67 år
Fra fylte 67 år vil du i tillegg til alderspensjon fra folketrygden motta alderspensjon fra pensjonskassen. Samlet pensjon fra NAV og pensjonskassen vil utgjør minst 66 % av pensjonsgrunnlaget, forutsatt at du har full opptjeningstid, det vil si 30 år.
For ytterligere informasjon, se: http://www.ks.no/PageFiles/65518/Hovedtariffavtalen_KS.pdf (vedlegg 5, kap. 7).


Slik søker du Alderspensjon
Du kan ta kontakt med pensjonskassen for å avklare hvilke regelverk som gjelder for din stilling, og vi kan også hjelpe med serviceberegning av fremtidig pensjon. Har du tidligere vært medlem i en annen offentlig pensjonsordning må du opplyse om dette, og vi vil innhente opplysningene vi trenger derfra. For å beregne alderspensjon fra fylte 67 år må vi ha folketrygdens serviceberegning av alderspensjon. Alderspensjonen kommer ikke automatisk til utbetaling selv om du har nådd aldersgrensen for stillingen eller om du har fylt 67 år. Du må søke om alderspensjon fra pensjonskassen, og søknadsskjema finner du nederst på siden. Du kan også kontakte pensjonskassen og fylle ut søknaden her. NAV har eget søknadsskjema.


Hva kan du tjene i tillegg til Alderspensjon Se Alderspensjon og inntekt


 

 

Søknadsskjema alderspensjon