Uførepensjon

Midlertidig uførepensjon er en ytelse du kan få fra AKP dersom du mottar arbeidsavklaringspenger fra NAV. Uførepensjon fra AKP betinger at du mottar en uføretrygd fra NAV. Midlertidig uførepensjon / uførepensjon kommer først til utbetaling etter at du har vært sykemeldt i 52 uker og sykelønnen/sykepenger har opphørt. I folketrygden er det et krav om at du er minst 50% ufør ved maksdato for sykepenger for å få rett til en uføreytelse. I AKP er minstekravet 20%, dvs. at inntekstapet må være minst 20%. Det stilles samme diagnosekrav som i folketrygden, og en eventuell søknad avgjøres i samråd med pensjonskassens rådgivende lege. En rapport fra “Raskere Frisk” skal følge søknaden.

Dersom du blir arbeidsufør innen to år etter innmelding i offentlig pensjonsordning, og uførheten skyldes en sykdom du led av og kjente til / burde kjent til ved innmelding, vil du ikke ha rett til midlertidig uførepensjon / uførepensjon fra AKP. Dette gjelder selv om du får arbeidsavklarings-penger eller uføretrygd fra NAV.

Det ytes barnetillegg for barn under 18 år. Har du som uførepensjonist særaldersgrense vil pensjonen bli omregnet til alderspensjon når du når aldersgrensen. Har du aldersgrense 70 år, vil pensjonen bli omregnet når du er 67 år.

Ta kontakt med pensjonskassen dersom du har spørsmål.

 

Regler for beregning av midlertidig uførepensjon / uførepensjon

Hvis det er innvilget uføretrygd eller AAP fra folketrygden (NAV):

 • 3 % av pensjonsgrunnlaget opp til 6G
 • 69 % av pensjonsgrunnlaget mellom 6 og 12G
 • 25 % av G (kan ikke overstige 6 % av pensjonsgrunnlaget)
 • 4% av pensjonsgrunnlaget opp til 6G, maks 12% av pensjonsgrunnlaget (tillegg pr. barn)
 • Avkortes med opptjeningstid og uføregrad dersom ikke full opptjening

 

Hvis det ikke er innvilget uføretrygd eller AAP fra folketrygden (NAV):

 • 69 % av grunnlaget opp til 12 G
 • 25 % av G (kan ikke overstige 6 % av pensjonsgrunnlaget)
 • 4% av pensjonsgrunnlaget opp til 6G, maks 12% av pensjonsgrunnlaget (tillegg pr. barn)
 • Avkortes med opptjeningstid og uføregrad dersom ikke full opptjening

 

Andre bestemmelser:

 • Uførepensjon skattlegges som lønnsinntekt.
 • Det er ikke adgang til å innvilge uførepensjon med grad over 50% hvis det ikke samtidig foreligger uføreytelse i folketrygden.
 • Hvis uførheten er «en umiddelbar følge av usedvanlig påkjenning eller ulykkestilfelle i tjenesten» (godkjent yrkesskade hos NAV), skal pensjonen beregnes med full medlemstid.

 

Uførepensjon og inntekt

Det fastsettes en inntektsgrense ved innvilgelse av pensjonen som tilsvarer forventet inntekt etter uførhet. Dersom inntekt overstiger inntektsgrensen holdes uføregraden fast, men utbetalingen reduseres.

De som har fått innvilget uføretrygd i folketrygden får i tillegg et fribeløp på 40% av grunnbeløpet. Utbetaling av uførepensjon stanses hvis inntekten overstiger 80% av samlet inntekt før uførhet. Det er medlemmet selv som har ansvaret for å gi opplysninger om forventet inntekt, og eventuelle endringer i inntekten (se inntektsskjema nedenfor). Det foretas årlige etteroppgjør på bakgrunn av likningsopplysninger. Etteroppgjøret kan føre til krav om tilbakebetaling eller til etterbetaling av pensjon.


Slik søker du uførepensjon
Den som er langtidssykemeldt skal få oppfølging av arbeidsgiver. Det avholdes møter hvor både den sykemeldte, arbeidsgiver og NAV deltar. Arbeidsgiver har ansvar for å orientere den sykemeldte om rettigheter i pensjonskassen, og for å gi pensjonskassen melding om maksdato for sykepenger. Når vi mottar en slik melding vil vi sende ut en orientering. Du kan også selv ta direkte kontakt med oss for å søke om pensjon. Du henvender deg til NAV for å søke arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon fra folketrygden. Pensjonskassen følger i hovedsak NAVs vedtak.

 

Dersom en har for lav sykmeldingsgrad til å motta ytelse fra NAV har en mulighet til å søke om uføreytelse fra AKP. Det må da vedlegges legeerklæring, oppfølgingsplan fra arbeidsgiver og rapport fra “Raskere frisk”.


For ytterligere informasjon, se:

http://www.ks.no/PageFiles/65518/Hovedtariffavtalen_KS.pdf (Vedlegg 5. Kap 8)

Søknadsskjema: Midlertidig uførepensjon / uførepensjon
Søknadsskjema: Økt midlertidig uførepensjon / uførepensjon

Skjema for inntektsopplysninger

Legeerklæring (Når det ikke innvilges pensjonsytelser fra NAV pga. for lav uføregrad)