AFP

Avtalefestet pensjon (AFP)
AFP er en pensjon som er forhandlet fram mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, og følgelig en tariffestet pensjon som kan endres eller sies opp av partene under forhandlinger om ny hovedtariffavtale.


Vilkår for AFP
For å ha rett på AFP pensjon ved 62 år må du:

  • Være yrkesaktiv på pensjoneringstidspunktet.
  • Ha vært ansatt hos samme arbeidsgiver eller annen arbeidsgiver innen offentlig sektor de siste tre år.
  • Lønn under sykdom regnes som sammenhengende tjeneste.
  • Ha minst 10 år med opptjening i folketrygden etter fylte 50 år.
  • Ha hatt en gjennomsnittlig inntekt på minst 2 G i de ti beste inntektsårene fra 1967.
  • Ha hatt inntekt på minst 1 G de siste to år i minst 20% stilling.

 

 

For å få AFP pensjon fra fylte 65 år må du:

  • Være yrkesaktiv på pensjoneringstidspunktet.
  • Ha 10 års medlemskap i offentlig pensjonsordning etter fylte 50 år.

Etter avtale med arbeidsgiver kan du arbeide i redusert stilling og ta ut en delvis alders- eller avtalefestet pensjon. Du kan også kombinere en delvis uførepensjon fra pensjonskassen med avtalefestet pensjon, men du kan ikke samtidig motta uførepensjon eller andre pensjoner fra folketrygden.


Størrelsen på AFP
Fra 62 år og fram til 65 år får du en pensjon som er like stor som den alderspensjonen du vil få fra folketrygden om du fortsetter i arbeid fram til 67 år. Dessuten får du et årlig AFP-tillegg som er kr 20 400,-. Beregningen foretas av NAV, men blir utbetalt fra AKP. Fra 65 år kan du få pensjon beregnet som alderspensjon fra pensjonskassen dersom dette gir større utbetaling enn AFP. Dersom du har særaldersgrense 65 år, kan pensjonen beregnes som tjenestepensjon fra 62 år hvis alder og medlemstid til sammen er 85 år eller mer (85-årsregelen).
For ytterligere informasjon, http://www.ks.no/PageFiles/65518/Hovedtariffavtalen_KS.pdf (vedlegg 4).


Slik søker du AFP pensjon
Vurderer du å ta ut AFP-pensjon bør du få en serviceberegning fra NAV. Du bør samtidig få en serviceberegning på hva folketrygdens alderspensjon vil bli når du fyller 67 år. Du kan foreta beregning selv (link til NAV min side), eller ta kontakt med NAV for at de skal foreta serviceberegningen. Det er NAV som beregner pensjonen, men det er pensjonskassen som administrerer og utbetaler pensjonen. Når du har serviceberegning kan du kontakte AKP slik at vi kan se om du fyller vilkårene for å ta ut AFP-pensjon, eventuelt hjelpe deg å se på alternativene. Søknadsskjema kan du fylle ut hos oss, eller her.


Hva kan du tjene i tillegg til AFP pensjon Se her.


 

Søknadsskjema avtalefestet pensjon (AFP)