Etterlattepensjon

Ektefellepensjon
Rett til ektefellepensjon har gjenlevende ektefelle eller registrert partner, men ikke samboere. Fraskilt ektefelle som ikke har inngått nytt ekteskap kan også ha rett på pensjon.
Ektefellepensjon beregnes etter forskjellige regler avhengig av avdødes innmeldingsdato i pensjonskassen, dødsdato, gjenlevendes fødselsår og dato for inngåelse av ekteskapet.


Nettoberegnet ektefellepensjon
Nettoberegnet ektefellepensjon utgjør 9 prosent av pensjonsgrunnlaget til din avdøde ektefelle. 01.01.2001 ble det innført regler om beregning av såkalt nettoberegnet ektefellepensjon. 01.02.2010 ble reglene om nettoberegnet ektefellepensjon utvidet. Dersom du ikke tilhører en av gruppene som er nevnt nedenunder, skal du ha ektefellepensjon beregnet etter nettoreglene. Nettoberegnet pensjon betyr at pensjonen ikke skal samordnes med ytelser fra folketrygden eller andre pensjonsordninger. Det skal heller ikke tas hensyn til gjenlevendes egen inntekt.


Bruttoberegnet ektefellepensjon
En bruttoberegnet ektefellepensjon gjelder når du som gjenlevende ektefelle er født før 01.07.1950 og din avdøde ektefelle ble medlem i AKP første gang før 01.07.2000. Det samme gjelder når du som gjenlevende ektefelle er født før 01.01.1955 og din avdøde ektefelle ble medlem i AKP første gang før 01.01.1980, og ekteskapet ble inngått før 01.01.2010.
Full årlig ektefellepensjon utgjør 39,6 % av avdødes pensjonsgrunnlag. Ble avdøde innmeldt i AKP etter 01.01.1980 vil pensjonen bli redusert i forhold til gjenlevendes inntekt og/eller egen alders-/uførepensjon fra offentlig sektor.
Bruttoberegnet pensjon blir alltid samordnet med folketrygdens ytelser.


For ytterligere informasjon: http://www.ks.no/PageFiles/65518/Hovedtariffavtalen_KS.pdf (vedlegg 5, kap 9).


Søknadsskjema etterlattepensjon