Oppsatt pensjon

Utmeldt medlem med minst 3 års opptjening har rett på oppsatt pensjon. Medlemstid under 3 år gir ingen rettigheter. Opptjeningen kan være fra en eller flere ulike offentlige arbeidsforhold. Ved samlet tjenestetid på 3 år er det siste ordning vedkommende er medlem av som utbetaler pensjonen på vegne av alle ordninger som er tilknyttet overføringsavtalen.
Oppsatt pensjon gjelder for uførepensjon, alderspensjon og etterlattepensjon, men ikke for midlertidig uførepensjon (arbeidsavklaringspenger fra NAV).
Oppsatt pensjon beregnes av pensjonsgrunnlaget på fratredelsestidspunktet. Dersom medlemmet har hatt varierende arbeidstid, skal det ved pensjoneringen fastsettes et gjennomsnittlig pensjonsgrunnlag.
Rett til alderspensjon inntrer fra det tidspunkt det tidligere medlemmet når den aldersgrense som gjaldt for medlemmets stilling, eller fra det tidspunkt medlemmet etter fylte 67 år får utbetalt alderspensjon fra folketrygden.” 85 års regelen” gjelder ikke for oppsatte
pensjonsrettigheter. Se: http://www.ks.no/PageFiles/65518/Hovedtariffavtalen_KS.pdf (vedlegg 5, kap 7, § 7-1, pkt 2)


http://www.ks.no/PageFiles/65518/Hovedtariffavtalen_KS.pdf (vedlegg 5, kap.11).
Overføringsavtalen