Grunnlag for pensjonsberegning

Størrelsen på pensjonen er avhengig av fire forhold:
• Pensjonsgivende tjenestetid
• Pensjonsgrunnlag
• Deltid (stillingsprosent)
• Samordning


Pensjonsgivende tjenestetid
For å få rett til full pensjon, må du ha tjent opp full tjenestetid i pensjonsordningen på pensjoneringstidspunktet. Dette utgjør 30 år. Har du ikke full tjenestetid, avkortes pensjonen i forhold til antall år du har vært medlem. Har du vært medlem i f. eks. 22 år på det tidspunktet du når aldersgrensen/pensjonsalder og fratrer med rett til pensjon, blir pensjonen 22/30 av full pensjon.

Er den samlede tjenestetid lengre enn det som kreves for full pensjon medregnes bare 30 år. Hvis du har hatt perioder med deltid, blir det ved beregningen sett bort fra den overskytende tjenestetiden med lavest deltid. Fortsetter du i pensjonsberettiget stilling utover aldersgrensen, blir også denne tiden medregnet som pensjonsgivende.
Som medlemstid regnes også den tid du har ferie, permisjon med lønn, eller mottar attførings- eller uførepensjon. Ved dødsfall regnes tjenestetiden fram til aldersgrensen.


Pensjonsgrunnlag
Pensjonsgrunnlaget er som hovedregel sluttlønn. Lønn over 12 ganger grunnbeløpet i folketrygden (12 G) tas det ikke hensyn til.


Deltid
Hvis du har jobbet varierende deltid i medlemstiden, beregnes gjennomsnittet av disse. Er medlemstiden mer enn 30 år, vil vi bruke de 30 beste årene ved gjennomsnittsberegningen.

Ved uførepensjon vil du få beregnet pensjonen ut fra den deltid som du har på uføretidspunktet. Alderspensjon beregnes på grunnlag av gjennomsnittlig deltidsprosent.


Samordning
Tjenestepensjonen skal samordnes med andre offentlige pensjons- eller trygdeytelser. Det foretas samordning mellom tjenestepensjonen og folketrygdens ytelser. Unntaket er uførepensjon etter 01.01.2015 og etterlattpensjon beregnet etter ”nettoregler”. Det er tjenestepensjonen som reduseres, og folketrygden utbetales i sin helhet.


Regulering av pensjoner
Uføre- og ektefellepensjon til pensjonister yngre enn 67 år, og barnepensjon som utbetales fra pensjonsordningen, reguleres i takt med økningen av lønnsvekst, tilsvarende økningen i folketrygdens grunnbeløp (G).

Alderspensjon og AFP-pensjon reguleres med lønnsvekst minus 0,75%. Det er Stortinget som fastsetter denne økningen og den gjøres vanligvis gjeldende fra 1. mai hvert år. Så snart nytt grunnbeløp er kjent, vil pensjonene bli omregnet fra pensjonskassen.


Utbetaling – skattetrekk
Pensjonene utbetales den 12. i hver måned. Pengene overføres direkte til bankkonto. Pensjon utbetalt fra pensjonsordningen er en skattepliktig ytelse. Skattekort innhenter vi via Altinn hver måned før utbetaling.


Serviceberegning
Hvis du ønsker en foreløpig beregning over hva du vil få utbetalt i pensjon må du først kontakte NAV, eller selv gå inn på NAV/Min side for å få serviceberegning over aktuell pensjon. Når pensjonskassen mottar NAVs serviceberegning fra deg, kan vi foreta en serviceberegning av framtidig tjenestepensjon.